Medidas

2/1.5"

 

frame B

2"x1.5" BAH

3/2"

 

frame C

3"x2" CAH

4/3"

 

4"x3" CAH

4/3"

 

frame D

4"x3" DAH

6/4"

 

6"x4" DAH

6/4"

 

frame E

6"x4" EAH

8/6"

 

8"x6" EAH

8/6"

 

frame F

8"x6" FAH

10/8"

 

10"x8" FAH

10/8"

 

frame ST

10"x8" STAH

12/10"

 

frame F

12"x10" FAH

12/10"

 

frame ST

12"x10" STAH

14/12"

 

frame ST

14"x12" STAH